S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Tel.: 0905 348 127   E-mail: objednavky@seol.sk


GDPR
Zásady spracúvania osobných údajov


Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob, akým spoločnosť SEOL, spol. s r.o., so sídlom Severné nábrežie č. 40, 040 01 Košice, IČO: 31 658 962, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1979/V (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „my“) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania našich služieb, spočívajúcich v predaji a distribúcii tovarov prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Služby“) na webovej stránke eshop.seol.sk (ďalej len „Webstránka“), ako aj prostredníctvom ďalších prostriedkov komunikácie na diaľku.

Spoločnosť zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES [ďalej len „GDPR“] a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení [ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“].

V súlade s článkom 4 odsek 7 GDPR je Spoločnosť prevádzkovateľom osobných údajov.

Spoločnosť prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

„Osobné údaje“: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

„Spracúvanie osobných údajov“: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME? A ZA AKÝM ÚČELOM?

Spracovávame o Vás nasledujúce Osobné údaje v závislosti od toho akým spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo Služby:

 1. Osobné údaje nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke

Za účelom registrácie na našej Webstránke a následnému prihlasovaniu sa do našej Webstránky a prístupu k našim personalizovaným službám na Webstránke spracúvame Osobné údaje, ktoré zadávate do registračného formulára. 

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

 1. Osobné údaje nevyhnutné na poskytovanie Služieb

Za účelom poskytovania našich Služieb (teda [dodanie Vami objednaného tovaru / poskytnutie Vami zakúpenej služby]) spracúvame Osobné údaje, ktoré vypĺňate pri objednávke Služieb. 

Spracúvanie týchto Osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto Osobných údajov je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

 1. Osobné údaje získavané na priamy marketing

Za účelom odoberania našich noviniek a/alebo letákov, informácií o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ alebo poštových zásielok a/alebo notifikácii spracúvame Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo a (v) adresu. 

Tieto Osobné údaje, v prípade ak ste v databáze našich klientov (ak ste s nami uzavreli v predchádzajúcom období kúpnu zmluvu alebo ste si zriadili na Webstránke Váš zákaznícky účet) spracúvame na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Právnym základom pre spracúvanie týchto Osobných údajov je článok 6 odsek 1 písm. (f) GDPR.

V prípade, ak ste doteraz neboli našim zákazníkom (neuzavreli ste s nami žiadnu kúpnu zmluvu) alebo ste si nezriadili na našej Webstránke zákaznícky účet, právnym základom pre spracovávanie Osobných údajov je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

Zasielanie marketingových materiálov je však vždy podmienené Vašim súhlasom. Ak sa ale rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas odvolať kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii. Odvolanie súhlasu môže mať za následok, že nebudete obdŕžať oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Nie je možné odvolať súhlas na obdŕžanie e-mailov obsahujúcich oznámenia súvisiace s poskytovaním Služieb. 

 1. Osobné údaje získavané pri Vašom používaní našej Webstránky

Za účelom neustáleho skvalitňovania našich Služieb, rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri používaní našej Webstránky spracúvame informácie týkajúce sa: (i) Vášho počítača, (ii) návštev alebo používania našej Webstránky a/alebo našich Služieb (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našich Webových stránkach alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré Spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán), (iii) generované pri Vašom používaní našej Webstránky a/alebo Služieb alebo ktoré sú generované v priebehu využívania našich Služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania Webstránky).

Tieto osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (f) GDPR.

 1. Osobné údaje získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia

Za účelom zanechania hodnotenia alebo zverejnenia komentára na našej Webstránke budeme spracúvať Osobné údaje, ktoré spolu s hodnotením/ komentárom zanecháte na našej Webstránke budeme spracúvať Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) alias, ktorý si na zanechanie komentára/ hodnotenia určíte a (iv) akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete v hodnotení/ komentári uviesť.

Tieto Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

 1. Osobné údaje získavané pri komunikácii s nami

Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky/ využívaní Služieb, reklamácia, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracúvať nasledujúce Osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo, (vi) komunikačný obsah, (vii) metadáta spojené s komunikáciou a (viii) ) akékoľvek ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť. 

Spracúvanie týchto Osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

 1. Osobné údaje získavané v priebehu reklamačného konania

V priebehu reklamačného konania na základe vami uplatnenej reklamácie tovaru alebo služby poskytnutej z našej strany budeme spracúvať osobné údaje predovšetkým v rozsahu  (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo, (v) adresu a (vi) IBAN.

Spracúvanie týchto Osobných údajov je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti, predovšetkým podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov s zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Okrem ako je uvedené vyššie, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. (f) GDPR, napríklad z dôvodu prevencie proti podvodom, bezpečnosti sietí a informácií a priameho marketingu.

Vaše Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a budeme Vaše Osobné údaje chrániť proti zneužitiu a/alebo nezákonnému zverejneniu.

 

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Za účelom sprístupnenia našej Webstránky a/alebo Služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo Vaše Osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb a to príjemcom osobných údajov, najmä prevádzkvateľovi e-shopového systému WEBREAL, správcovi serverov, prevádzkovateľovi dátového centra, spracovateľovi e-mailov pre zasielanie e-mailového dotazníka spokojnosti, prepravcom zabezpečujúcim dodanie Služieb zakúpených prostredníctvom Webstránky.  

Ďalej, Vaše Osobné údaje môžeme poskytnúť: 

(i) v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi predpismi, 

(ii) v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo 

(iii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich Osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík). 

Vaše Osobné údaje, na základe ktorých je možná Vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.

 

Môžeme umožniť niektorým tretím stranám zverejňovať na našej Webstránke reklamy a marketingové informácie. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do Vášho prehliadača ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom zobrazia ako súčasť prehliadanej webstránky. V takomto prípade automaticky obdržia informáciu o Vašej IP adrese. Môžu využívať aj iné technológie (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), ktoré merajú efektivitu ich reklám a taktiež personalizujú obsah Vám zobrazovaných reklám. Takýmto tretím stranám nesprístupňujeme informácie, ktoré by im umožnili personalizovať takto získané údaje. Prosím berte na vedomie, že ak nás inzerent požiada o zverejnenie reklamy určitej skupine zákazníkov a vy budete na takúto reklamu reagovať, takýto inzerent alebo reklamný server si môže vyvodiť, že patríte do skupiny, ktorú sa snaží osloviť. Účelom týchto podmienok nie je regulovať Váš vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie. Pre viac informácií si prosím prečítajte podmienky spracúvania osobných údajov takýchto inzerentov.

 

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO INÝCH KRAJÍN?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, neprenášame do krajín členských štátov Európskej únie ani tretích krajín.

 

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli Osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete našu Webstránku alebo využívate naše Služby a/alebo po celu dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania Osobných údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:

 1. Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke

Údaje nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke budeme spracúvať odo dňa Vašej registrácie na Webstránke do 30 dní odo dňa, kedy svoju registráciu zrušíte. Údaje budeme v tejto lehote (teda 30 dní od zrušenia registrácie) spracúvať iba za účelom ukončenia zmluvného vzťahu medzi nami a Vami, ktorý vznikol Vašou registráciu na stránke, riešenia prípadných sporov, ktoré z tohto titulu vznikli a ochrany akýchkoľvek našich oprávnených záujmov).

 1. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb

Údaje nevyhnutné na poskytovanie Služieb budeme spracúvať odo dňa kedy ste si Službu objednali do jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa kedy Vám bude tovar doručený a bude uhradená cena). 

 1. Informácie získavané na marketingové účely

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať najdlhšie do vysporiadania všetkých zväzkov plynúcich či súvisiacich s Vašim zmluvným vzťahom, prípadne do doby, kým pominie oprávnený záujem Spoločnosti na ich spracúvaní.

 1. Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať najdlhšie do vysporiadania všetkých zväzkov plynúcich či súvisiacich s Vašim zmluvným vzťahom, prípadne do doby, kým pominie oprávnený záujem Spoločnosti na ich spracúvaní.

 1. Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať najdlhšie do vysporiadania všetkých zväzkov plynúcich či súvisiacich s Vašim zmluvným vzťahom, prípadne do doby, kým pominie oprávnený záujem Spoločnosti na ich spracúvaní.

 1. Informácie získavané pri komunikácii s nami

Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracúvať odo dňa ich získania do dňa, kedy nebude vybavená Vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej komunikácie.

 1. Informácie získavané v priebehu reklamačného konania

Údaje získavané v priebehu reklamačného konania budeme spracúvať odo dňa, kedy nám ich poskytnete počas archivačnej doby vyžadovanej podľa osobitných právnych predpisov a kontrolnými orgánmi.

Máme právo spracúvať Vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné (i) na účely splnenia si našich zákonných povinností, (ii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

 

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?

Svoj Súhlas môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu ktorý nájdete tu: https://eshop.seol.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?

Máte právo:

Na prístup k svojim Osobným údajom

Najmä žiadať informácie o: 

 • účele spracúvania Osobných údajov,
 • kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcoch, ktorým sú poskytované Osobné údaje a
 • obe uchovávania Vašich Osobných údajov,
 • práve požadovať od nás opravu osobných údajov týkajúcich sa vás, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od vás.

Spoločnosť vám bezodkladne poskytne vaše Osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom podľa vašich požiadaviek. Za opakované poskytnutie Osobných údajov, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 


Opravu Osobných údajov

V prípade, ak sa dozviete, že spracúvame Vaše nesprávne Osobné údaje, prosím informujte nám o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme. Taktiež máte právo žiadať doplnenie neúplných Osobných údajov.


Výmaz Osobných údajov (Právo byť zabudnutý)

Vaše Osobné údaje vymažeme v prípade, ak: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, (ii) odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených v týchto Zásadách, (iii) budete namietať spracúvanie Osobných údajov, (iv) sme nadobudli Vaše Osobné údaje nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať Vaše Osobné údaje alebo (vi) Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

V prípade výmazu Osobných údajov na vašu žiadosť zároveň prijmeme primerané bezpečnostné opatrenia na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše Osobné údaje o tejto žiadosti, aby títo vymazali odkazy na tieto Osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.


Obmedzenie spracúvania Osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov v prípade, ak: (i) namietate správnosť Osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) spracúvanie Vašich Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov namiesto obmedzenia ich použitia, (iii) už viac nepotrebujeme Vaše Osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo (iv) namietate spracúvanie Osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Ak sa spracúvanie Osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania Osobné údaje spracúvame len s vašim výslovným súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.


Prenosnosť Osobných údajov

Máte právo od nás získať Vaše, nami spracúvané, Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto Osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

 

Namietať spracúvanie Osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

Iniciovať konanie pred dozorným orgánom

Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich Osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom – Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.

 

VYUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE? AKO TO FUNGUJE?

Na poskytovanie našich Služieb nevyužívame: (i) automatizované individuálne rozhodovanie (t.j. zhromažďujeme Vaše Osobné údaje, ktoré sú následne vyhodnocované technickými prostriedkami, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne, na základe takéhoto vyhodnotenia Vám ďalej poskytujeme naše Služby) a (ii) profilovanie (t.j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše Osobné údaje ako aj údaje o Vašom správaní sa na našej Webstránke za účelom Vášho zaradenia do určitej skupiny ľudí a následnou analýzou a predikciou Vašich záujmov, ďalšieho správania sa a pod.).

 

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?

Ochranu súkromia Vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbierame žiadne Osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, prosím nezasielajte nám akékoľvek svoje Osobné údaje, vrátane Vášho mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na Webstránke uviesť svoje Osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek Osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného zástupcu takejto osoby, takýto Osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by sme mohli spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte nás na objednavky@seol.sk.

 

AKO SPRACÚVAME FINANČNÉ OPERÁCIE?

Všetky finančné operácie a transakcie elektronicky vykonané na našej Webstránke alebo v súvislosti s našimi Službami, budú spracované prostredníctvom poskytovateľov online platobných služieb ComGate Payments, a. s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505. Vaše Osobné údaje budeme poskytovateľom online platobných služieb poskytovať iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na spracovanie platieb, ktoré vykonávate prostredníctvom našej Webstránky, na refundáciu takýchto platieb a riešenie sťažností a dotazov vzťahujúcich sa na takéto platby a refundácie.

 

AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?

Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.

Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

 

MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v  týchto Zásadách, prosím kontaktujte nás e-mailom na: objednavky@seol.skalebo na telefónnom čísle 0905 348 127.

 

AKO AKTUALIZUJEME NAŠE ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vyhradzujeme si právo meniť tieto Zásady. V prípade, ak Zásady alebo procesy zmeníme, tieto zmeny uverejníme na Webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Je dôležité, aby ste pravidelne revidovali sledovali tieto Zásady, aby ste zaistili, že máte vedomosť o akýchkoľvek zmenách.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YjA5NTI0ND