S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Tel.: 0905 348 127   E-mail: objednavky@seol.sk


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti SEOL, spol. s r.o. so sídlom Severné nábrežie č. 40, 040 01 Košice, IČO: 31 658 962, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka 1979/V („predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou („kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese ehop.seol.sk („webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie obchodu“).
  2. Obchodné podmienky sú primárne určené pre kupujúceho v postavení spotrebiteľa, primerane sa však použijú aj na prípady, keď je kupujúci právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania („podnikateľ“). Pre kúpne zmluvy uzatvárané s podnikateľmi sa nepoužijú najmä ustanovenia článku 5, 6, 7 a bodov 8.2, 8.3 a 8.4 článku 8 obchodných podmienok. Práva a povinnosti podnikateľov, čo sa týka zániku kúpnej zmluvy či práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo zo zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).
  3. Dojednania odchylné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, čo kupujúci svojím súhlasným vyhlásením vo webovom rozhraní potvrdzuje. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, pričom pre strany sú záväzné ustanovenia obchodných podmienok platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. Zákaznícky účet
  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania („zákaznícky účet“). Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Pre aktiváciu zákazníckeho účtu je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za aktuálne a správne.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných pre prístup do jeho zákazníckeho účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Kupujúci je povinný vykonať opatrenia na predchádzanie zneužitiu prístupových údajov do zákazníckeho účtu.
  4. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď (i) kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie ako štyridsaťosem (48) mesiacov nevyužíva (ii) či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok
  5. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
  6. Zriadením zákazníckeho účtu kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený v rámci zákazníckeho účtu oznámené údaje vyhodnocovať a ďalej využívať na ponúkanie personalizovaného obsahu, okrem iného zvláštnych ponúk, služieb, zľavových kódov či iných informácií podľa podmienok uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov.
 3. Uzatváranie kúpnych zmlúv
  1. Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.
  2. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávky tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pre realizáciu nákupu je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch, uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa ponúkaného tovaru.
  4. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 3.18 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
  5. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vrátane spôsobov doručenia tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci územia Slovenskej republiky. Doručovanie mimo Slovenskej republiky sa môže realizovať iba na základe individuálnej dohody predávajúceho s kupujúcim.
  6. Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   1. objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
   4. týchto obchodných podmienkach a podmienkach pre spracúvanie osobných údajov uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
  7. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj vzhľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
  8. Kupujúci je pred odoslaním objednávky tiež zoznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.
  9. Objednávku - návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „[Odoslať objednávku]“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne.
  10. Predávajúci neodkladne po prevzatí objednávky kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v zákazníckom účte či v objednávke („elektronická adresa kupujúceho“).
  11. V prípade, ak je predmetom objednávky tovar s označením „Na objednávku“ Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky informuje kupujúceho o dostupnosti tovaru a predpokladanej lehote dodania tovaru. Na základe informácii poskytnutých kupujúcemu je kupujúci oprávnený
   1. vysloviť súhlas s podmienkami dostupnosti a dodania takto objednaného tovaru uvedenými predávajúcim prostredníctvom odpovede na predmetnú elektronickú správu predávajúceho alebo
   2. je kupujúci na základe tejto informácie oprávnený stornovať resp. zrušiť svoju objednávku prostredníctvom odpovede na túto elektronickú správu.
  12. V prípade akceptácie podmienok dostupnosti a predpokladanej lehoty dodania tovaru podľa článku 3.11 písm. a. tohto bodu odošle predávajúci kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho; akceptáciou podmienok dostupnosti a predpokladanej lehoty dodania tovaru zároveň dochádza k uzatvoreniu dohody medzi kupujúcim a predávajúcim o lehote dodania objednaného tovaru.
  13. V prípade, ak kupujúci využije svoje právo stornovať, resp. zrušiť svoju objednávku podľa článku 3.11 písm. b. tohto bodu alebo ak ani v lehote do piatich (5) dní od obdržania informácie od predávajúceho o dostupnosti a predpokladanej lehote dodania tovaru podľa bodu 3.11 neuplatní svoje právo zrušiť, resp. stornovať objednávku, zrušuje sa objednávka doručením oznámenia kupujúceho o stornovaní, resp. zrušení objednávky alebo márnym uplynutím lehoty piatich (5) dní. Pokiaľ zároveň s objednávkou tovaru došlo už k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy, predávajúci je povinný príslušnú sumu vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, a to do 14 dní od zrušenia alebo stornovania objednávky. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri voľbe iného spôsobu platby, najmä o informácii o účte, na ktorý má byť kúpna cena pri jej vrátení poukázaná. Predávajúci je oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
  14. Predávajúci je vždy oprávnený (nie však povinný) v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  15. Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
  16. Objednávku, ktorá nie je vykonaná v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať alebo ju kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.
  17. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za takú akceptáciu sa považuje odoslanie potvrdenia o prijatí objednávky kupujúceho podľa článku 3.10 alebo 3.12 týchto obchodných podmienok. V prípade, že do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky nedôjde k jej akceptácii zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.
  18. Pre vylúčenie pochybností platí, že kúpna zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ objednávku kupujúceho predávajúci neprijal alebo ju prijal s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila inú kúpnu zmluvu uzatvorenú s predávajúcim alebo tieto obchodné podmienky, alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.
  19. Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že (i) webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne nesprávne či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, (ii) ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný alebo (iii) nastane iná okolnosť, ktorá bez pričinenia predávajúceho neumožní predávajúcemu dodať tovar objednaný kupujúcim (vyššia moc). Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch bez odkladne po tom, čo sa dozvie túto skutočnosť, informovať kupujúceho prostredníctvom elektronickej adresy kupujúceho, že takáto skutočnosť nastala a vrátiť kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe kúpnej zmluvy alebo objednávky.
  20. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou, alebo bez registrácie) súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzatvorením. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: eshop.seol.sk a tiež sa kupujúcemu zasielajú v prílohe e-mailu súčasne s potvrdením prijatia objednávky podľa článku 3.10 obchodných podmienok alebo v prípade, ak sa jedná o prípad podľa článku 3.11 obchodných podmienok, odoslaním informácie o dostupnosti tovaru a predpokladanej lehote dodania tovaru.
  21. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
  22. Informácie o realizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sa archivujú vo webovom rozhraní obchodu, a to počas najmenej piatich rokov od ich uzatvorenia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.
 4. Cena tovaru a platobné podmienky
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobom/spôsobmi, ktoré ponúka webové rozhranie obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu, množstva a spôsobu dopravy objednaného tovaru.
  2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, prípadne ďalšie náklady za zvolené služby (poistenie a pod.), tak ako ich kupujúci vybral v rámci procesu objednávky, ak ich webové rozhranie predávajúceho ponúka.
  3. V prípade výberu spôsobu platby na dobierku (pokiaľ sú tieto možnosti platby zo strany webového rozhrania obchodu umožnené) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
  4. V prípade výberu spôsobu platby prostredníctvom bankového prevodu budú kupujúcemu zaslané potrebné informácie k platbe vrátane variabilného symbolu k platbe e-mailom po dokončení objednávky.
  5. V prípade výberu spôsobu platby platobnou kartou bude čiastka zodpovedajúca sume podľa článku 4.1 a 4.2 obchodných podmienok rezervovaná na platobnej karte kupujúceho pri zadaní objednávky. Z platobnej karty kupujúceho bude strhnutá čiastka až v momente, keď bude tovar naskladnení v sklade predávajúceho v sídle predávajúceho.
  6. V prípade výberu spôsobu platby prostredníctvom na základe zálohovej faktúry bude kupujúcemu v elektronickej správe predávajúceho podľa článku 3.10 alebo 3.11 obchodných podmienok doručená zálohová faktúra. V takom prípade bude tovar objednaný kupujúcim odoslaný kupujúcemu až po riadnom a včasnom uhradení takto vystavenej zálohovej faktúry.
  7. Predávajúci je oprávnený, ak sa nejedná o prípad podľa článku 4.3 obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu a kupujúci je týchto prípadoch kúpnu cenu ešte pred odoslaním tovaru uhradiť.
  8. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k tovaru prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.
  9. Predávajúci vystaví na platby vykonávané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. V prípade úhrady kúpnej ceny spôsobom podľa bodu 4.3 obchodných podmienok je daňový doklad – faktúra, odovzdaný kupujúcemu spolu s odovzdaním tovaru.
  10. Kupujúci berie na vedomie, že ceny tovaru na webovej stránke sa môžu líšiť od cien tovaru v kamennom obchode predávajúceho, ktorý je umiestnený v sídle predávajúceho.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji“), najmä nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
  2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete – na dodržanie lehoty postačí, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle odstúpenie najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci na adresu sídla predávajúceho uvedenú v bode 1.1 obchodných podmienok alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo formulári.
  3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pričom, ak nie je v tomto článku ďalej uvedené inak, náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci má právo zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov vrátenia tovaru:
   1. Kupujúci môže vrátiť tovar v prevádzke predávajúceho v sídle predávajúceho, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie kupujúci.
   2. Kupujúci môže vrátiť tovar prostredníctvom prepravy zaisťovanej priamo či nepriamo predávajúcim, pričom v tomto prípade nesie predávajúci len náklady spojené s prepravou tovaru. Ostatné náklady spojené s vrátením tovaru (napr. náklady na riadne zabalenie tovaru pre prepravu) nesie kupujúci.
  4. Kupujúci zašle zakúpený tovar na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1.1 obchodných podmienok, a to spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, záručným listom a daňovým dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou inak je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zo strany kupujúceho zachovaná po celý čas držania tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky, t. j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho, do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť cenu tovaru vrátane nákladov podľa tohto článku pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže odoslanie tovaru predávajúcemu. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo ako preukáže predávajúcemu odoslanie tovaru.
  6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu už kupujúcim prípadne zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Rovnako tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
 6. Dodanie a preprava tovaru
  1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a akosti v dodacej lehote, na určené miesto dodania v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie, prípadne odovzdať kupujúcemu ďalšie doklady určené právnymi predpismi.
  2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Konečný termín dodania tovaru sa môže vzhľadom na povahu alebo množstvo tovaru objednaného zákazníkmi v príslušnom období (napr. nárast v období vianočných sviatkov, počas akčných ponúk), dodacie a výrobné termíny a kapacity výrobcu alebo dovozcu v príslušnom období, ako aj iné okolnosti nezávislé od vôle predávajúceho (napr. núdzový stav v krajine, mimoriadna situácia v krajine dodania a pod.) oproti predpokladanému termínu dodania podľa bodu 6.3 obchodných podmienok posunúť, pričom konečný termín dodania tovaru nemôže v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka nastať neskôr ako na 30. kalendárny deň odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pri výrobku uvedená dlhšia predpokladaná lehota dodania; v prípade, ak je pri výrobku uvedená dlhšia predpokladaná lehota dodania ako 30 kalendárnych dní, konečný termín dodania nemôže nastať neskôr ako na posledný deň predpokladanej lehoty dodania. Toto ustanovenie sa nedotýka článku 6.3. obchodných podmienok. Zmena termínu dodania podľa tohto bodu sa nepovažuje za omeškanie na strane predávajúceho. V prípade nedodržania konečného termínu dodania tovaru podľa § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s týmto ustanovením.
  3. V prípade, ak je predmetom objednávky tovar s označením „Na objednávku“, bude predpokladaná lehota dodania tovaru oznámená kupujúcemu spôsobom podľa článku 3.11 obchodných podmienok. V prípade nedodržania takto oznámenej lehoty dodania tovaru má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  4. Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa realizuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil z jedného či viac spôsobov ponúknutých mu webovým rozhraním obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Tovar v balíku sa dodá pred prvé dvere na dodacej adrese. Tovar na paletách sa dodá pred prvé dvere na dodacej adrese za podmienky, že miesto doručenia umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade sa tovar dodá len k hrane vozidla (hydraulické čelo) zmluvného dopravcu predávajúceho.
  5. V prípade objednávky tovaru s rôznou dodacou lehotou bude tovar kupujúcemu dodaný naraz v jednej preprave v rámci najdlhšej lehoty dodania. Ak kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je povinný doplniť svoju objednávku o tento údaj, pričom dodacie náklady, vo výške v akej sú uvedené v objednávke, budú účtované jednotlivo pri dodaní každého tovaru.
  6. V prípade, že sa spôsob dopravy dohodne na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  7. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, potvrdiť v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie tovaru, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami vrátane nákladov na dodanie tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu predávajúceho prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
   1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia toho tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
   2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  8. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto neodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
  10. Ak nebude predávajúci schopný dodať objednaný tovar z dôvodu nesplnenia zmluvných povinností subdodávateľom alebo preto, že objednaný tovar nebude k dispozícii z dôvodu vyššej moci, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už uhradené platby. V prípade zodpovedajúcich problémov s dodávkou bude predávajúci informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.
  11. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky príslušného prepravcu. Pri dodaní a prevzatí tovaru je kupujúci povinný postupovať v súlade s pokynmi a inštrukciami predávajúceho a prepravcu.
 7. Práva z vadného plnenia, záruka za akosť a pravidlá na uplatnenie práv z vadného plnenia (reklamácie)
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
   2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. V prípade existencie vád má kupujúci právo:
   1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady; tieto práva má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
   2. na odstránenie vady opravou veci;
   3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
   4. odstúpiť od zmluvy, a to v prípade
    1. keď nie je možné dodanie novej veci alebo výmena jej súčasti,
    2. odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
   5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
  4. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
  5. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej lehote alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
  6. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná.
  7. Ak sa vada prejaví v priebehu dvanástich (12) mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
  8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  9. Zárukou za akosť v dĺžke trvania podľa článku 7.9 obchodných podmienok sa predávajúci zaväzuje, že vec bude v tomto čase spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú súčasť veci.
  10. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v záručnej dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedené inak alebo v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Ak je na tovare uvedený dátum spotreby, záruka sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru. V prípade, ak sa tovar dodáva oddelene, plynie záručná doba odo dňa skutočného dodania každej časti objednaného tovaru samostatne. V prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy použitý tovar, kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v záručnej dobe dvanástich (12) kalendárnych mesiacov od prevzatia tovaru.
  11. Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria pri nasledujúcich vadách tovaru: (i) kde vada vznikla opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti); (ii) ak je vada už v čase prevzatia a pre takú vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny; (iii) ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim; (iv) kde je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením; alebo (v) ak vznikla vada v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba podľa bodu 7.10 obchodných podmienok však zaniknú, ak sa neuplatnili v tejto záručnej dobe.
  12. S výnimkou prípadov, keď predávajúci na vykonanie opravy určí inú osobu, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho, vždy však v obvyklom pracovnom čase. Reklamácie sa vybavujú v predajniach predávajúceho.
  13. Pri uplatnení práv z vád kupujúci spolu s reklamovaným tovarom (vrátane kompletného pôvodného príslušenstva) predloží doklad o zaplatení tovaru alebo záručný list. Pri reklamácii dôjde k vyhotoveniu reklamačného protokolu, v ktorom predávajúci uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob informovania kupujúceho o jej vybavení. Na účely vybavenia reklamácie poskytne kupujúci dostatočné kontaktné údaje, ak nie je možné využiť údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte.
  14. Ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci alebo ním poverený pracovník, je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.
  15. Predávajúci vybaví reklamáciu, vrátane odstránenia vady, bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
  16. Po vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho o vybavení reklamácie a vyzve ho na prevzatie tovaru, ktorý bol predmetom reklamácie, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď bol kupujúci o jej vybavení informovaný. Ak kupujúci neprevezme tovar v tejto lehote, predávajúci bude oprávnený účtovať skladné vo výške 5 EUR s DPH za každý deň omeškania s vyzdvihnutím a po uplynutí jedného (1) mesiaca bude oprávnený skladovaný tovar vhodným spôsobom predať. Ak tomu nebráni povaha veci, ak prevyšuje jej hodnota 100,- EUR a ak je známa kontaktná adresa kupujúceho, predávajúci vyrozumie kupujúceho o zamýšľanom predaji jeho veci a stanoví mu náhradnú lehotu na jej prevzatie, nie však kratšiu ako štrnásť (14) dní. Výťažok z takého prípadného predaja vyplatí predávajúci kupujúcemu po odpočítaní nákladov na skladovanie veci a nákladov na predaj, pokiaľ sa kupujúci o tento výťažok bez zbytočného odkladu po oznámení informácie o uskutočnenom predaji prihlási a oznámi predávajúcemu číslo bankového účtu, na ktorý sa má výťažok odoslať.
  17. Pri prevzatí vybavenej reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a lehote trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  18. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť reklamačný protokol a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci či osoba vykonávajúca opravu odmietnuť tovar vydať.
  19. Kupujúci má v súvislosti s reklamáciou právo na úhradu preukázateľne a účelne vynaložených nákladov. O preplatenie takých nákladov musí kupujúci požiadať predávajúceho najneskôr jeden (1) mesiac od konca lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia, v opačnom prípade právo na ich úhradu zaniká.
 8. Sťažnosti a alternatívne riešenie sporov
  1. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@seol.sk alebo prostredníctvom infolinky +421 905 348 127. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  2. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
   Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa článku 8.3 obchodných podmienok, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
  3. Na mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  4. Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a právnymi predpismi SR doplňujúcimi niektoré jeho ustanovenia.
  2. Podrobné informácie o tom, ako predávajúci zhromažďuje, spracúva a zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutých osôb, vrátane problematiky ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho, sú obsiahnuté v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je prístupný na webovej stránke predávajúceho https://eshop.seol.sk.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  4. Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.
  5. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.3.2023.

 

VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Vyplňte tento formulár a pošlite ho spoločnosti SEOL, spol. s r.o. iba v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy. Formulár sa uplatní iba pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote tridsiatich(30) dní

 

Adresát: SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie č. 40, 040 01 Košice

 

e-mail: objednavky@seol.sk

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

 

Číslo dokladu: ......................................................................................

 

Číslo objednávky: ...................................................................................

 

Dátum objednania (*)/dátum prevzatia (*): ...........................................................

 

 

Vaše údaje:

 

Meno a priezvisko: ..................................................................................

 

Adresa: .............................................................................................

 

Telefón: ............................................................................................

 

E-mail: .............................................................................................

 

Bankový účet, na ktorý žiadate vrátenie kúpnej ceny..................................................

 

Vedený v banke: .....................................................................................

 

 

Dátum: ......................

 

 

Podpis (iba pokiaľ sa tento formulár zasiela v listovej podobe):

 

.....................................................................................................

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti SEOL, spol. s r.o. („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku okrem prípadov uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od už uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na adresu prevádzkarne Spoločnosti v sídle Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári.

 

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej prevzal.

 

Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom – v prípade vyplnenia bankového spojenia v tomto formulári vráti Spoločnosť kupujúcemu peňažné prostriedky bezhotovostne na zvolený bankový účet. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OWNlZm